םיבשחמ
?תירבע םיסיפדמ ךיא
ילארשי סוריוויטנא
םיבשחמו םישנא
.יס.יפ ןדלוג
רקאה
3com תרבח
HP תרבח
לארשיב Intel תרבח
IBM תרבח
לארשי סווקוט
PC ןיזגמ
ןוויס לטרופ
טנ - יס.יפ