תואטיסרבינוא
ןליא רב תטיסרבינוא
הפיח תטיסרבינוא
ןוירוג ןב תטיסרבינוא
תירבעה הטיסרבינואה
להנימל הללכמה
ימוחת-ןיבה זכרמה
ןמצייו ןוכמ
תואטיסרבינואה ידומע