ךוניח
ימלוע סלטא
הקינטירב הידפולקיצנא
םיטנדוטסל רתא
תודהי ידומיל רתא
ימלוע ךוניח
היגולונכטו עדמ
ח''טמ
ןייל - ןוא ןולימ
ילגנא - ירבע ןולימ
ת"פומ ןוכמ
ךוניחה דרשמ
טנ - למע
ת"ימא תשר
ירטמוכיספ םודיק
א''הדכ תנחת
(םידלי) סב'ג תא לאשת