אבצו לשממ
ריוואה ליח רתא
רוכזי רתא
ימואל חוטיב
רצואה דרשמ רתא
ןבלה תיבה
תסנכה
הקיטסיטטסל הכשלה
תטפושה תושרה
ןוחטבה דרשמ
ילארשיה ץוחה דרשמ
תרושקתה דרשמ
הלשממה שאר דרשמ
ב"הרא אבצ
םדא-חכ ףגא - ל"הצ
ל"הצ
טרופסה תושר
תוללוצה תטייש
הלשממה רעש