הרמוח
םימדומ תקידב
הרמוח לע לכה
פי'צ תרבח
Compaq תרבח
Siemens תרבח
Toshiba תרבח
MMX תיגולונכט
הרמוח לש ןוריחמ
Dell יבשחמ
םירוטילקט ןוקית