םירתא ינובל םילכ
םילכ רוזא
תויצמינא יפלא
תשרל םילכ יפלא
םיקניל קדוב
םיטפירקס שופיח
טאטסדנ לש הנומ
לגיס לש ךירדמ
Html יקתממ
Java יקתממ
HTML ירועש
תשר'ת הנבת
יתוא ףיסות