טנרטניא
טנרטניאה לש הירוטסיהה
ינושל בר שופיח
תוימינונאב שולגל
טנרטניא םידמול
זיוו ךירדמ
םניח סקפ
טנרטניא ןטפק