תוינק
םיילארשיה תוחולה סקדניא
יצרא דה
יאנפו הקיסומ תונח
םיעוצעצ תונח
סדקוקר ראואט
2002 חול
ריעה חול
תועידי חול
תיבמופ הריכמ
"ןשקאטנ" תיבמופ הריכמ
תשרב תונכרצ ךירדמ
תוינוכמ ןוריחמ
סותימ
תושמושמ תוינוכמ
בכר לש היינקו הריכמ
הנידמה זרכמ
לילצ
םיינורטקלא םיעוצעצ
טנ -רפוס
ירפ יטויד - לאקס
1000 יפ ילאוטריוו ןוינק
522 ןוינק
ילאוטרוו ןוינק
ןוזאמא םירפס תשר
לסרפוש
! וישכע םירוטילקת